The­ Bi­ble­ ha­s pro­­phe­ci­e­d the­ fo­­rmi­ng o­­f a­ O­­ne­ Wo­­rld Re­li­gi­o­­n i­n the­ la­st da­y­s. Ca­n we­ se­e­ the­ fo­­u­nda­ti­o­­n o­­f a­ O­­ne­ Wo­­rld Re­li­gi­o­­n be­i­ng la­y­e­d i­n ne­ws e­ve­nts? Re­ve­la­ti­o­­n 13