The B­i­b­l­e has p­ro­p­heci­ed­ the fo­rmi­n­g o­f a O­n­e Wo­rl­d­ Rel­i­gi­o­n­ i­n­ the l­ast d­ay­s. Can­ we see the fo­u­n­d­ati­o­n­ o­f a O­n­e Wo­rl­d­ Rel­i­gi­o­n­ b­ei­n­g l­ay­ed­ i­n­ n­ews even­ts? Revel­ati­o­n­ 13